Внутрішній аудитор системи менеджменту відповідності

(ISO 37301, ISO 19011)

Цей онлайн курс дозволяє здобути необхідні знання та навички для проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту відповідності (СМВ) (чи системи комплаєнс-менеджменту) на основі стандартів ISO 37301: 2021, ISO 19011:2018.

Учасники тренінгу отримають знання про всі компоненти СМВ, дізнаються як знизити ризики взаємодії з підсанкційними особами, які документи необхідні для впровадження СМВ та як постійно покращувати СМВ та її результативність, а також завдання та ролі внутрішніх аудиторів у процесі планування та проведення аудитів, складання звітності, планування та моніторингу заходів та дій за результатами аудитів.

Тривалість

40 годин

Мова

Англійська/Українська

Формат

100% онлайн

Цілі

• Розуміти принципи впровадження СМВ відповідно до вимог ISO 37301

• Отримати повне уявлення про концепції, підходи, методи і прийоми, необхідні для результативного і ефективного управління СМВ

• Отримати знання в області виявлення ризиків і можливостей, пов’язаних зі СМВ

• Розуміти взаємозв’язок між СМВ і дотриманням вимог різних зацікавлених сторін організації

• Розвивати знання та навички, необхідні для консультування організацій з найкращої практики менеджменту комплаєнс та внутрішнього аудиту

• Розуміти роботу СМВ на відповідність ISO 37301

• Поліпшити здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації та прийняття рішень у контексті СМВ

• Ознайомитися з усіма етапами підготовки та проведення внутрішнього аудиту

• Набути необхідних знань для управління командою аудиту СМВ

Цільова аудиторія

• Внутрішні аудитори

• Менеджери проектів та консультанти, які бажають освоїти процес аудиту СМВ

• Члени команди з впровадження СМВ на підприємстві

• Професіонали, які бажають отримати глибокі знання про СМВ

• Фахівці, задіяні у повсякденній підтримці процесів СМВ

• Студенти профільних факультетів

Документ після закінчення

Сертифікат внутрішнього аудитора СМВ, занесений у міжнародний реєстр SIC

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає 2 модулі:

1 Системи менеджменту відповідності (ISO 37301)

2 Внутрішній аудит (ISO 19011)

Програма розрахована на 40 годин, включаючи час на вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

ПРОГРАМА

Модуль 1 Система менеджменту відповідності (ISO 37301)

Кількість годин

1.1 Вступ. Структура стандарту 1,5
1.2 Контекст організації 2,5
1.3 Лідерство 2,5
1.4 Планування 2,5
1.5 Підтримка 3
1.6 Функціонування 3,5
1.7 Оцінка ефективності 2,5
1.8 Поліпшення 1
1.9 Приклади документів 4
  Тестування 1
Модуль 2 Внутрішній аудит (ISO 19011)

Кількість годин

2.1

Вступна частина

1

2.2

Загальні положення стандарту

1,5

2.3

Управління програмою аудиту

5

2.4

Проведення аудиту

5

2.5

Компетентність аудитора

2

 

Тестування

1

Модуль 1. Детальний зміст
1.1 Вступ. Структура стандарту
 

–       Вступ

–       Сфера застосування

–       Терміни та визначення

1.2

Контекст організації:

–       Розуміння організації та її контексту, приклади

–       Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін, приклади

–       Визначення сфери застосування СМВ

–       СМВ

–       Зобов’язання комплаєнс

–       Оцінка ризиків комплаєнс

1.3

Лідерство:

–       Лідерство та прихильність:

•        Керуючий орган та топ-менеджмент

•        Комплаєнс культура та комплаєнс управління

–       Політика у сфері комплаєнс

–       Ролі, обов’язки та повноваження: керуючий орган, топ-менеджмент, функція комплаєнс, менеджмент, персонал

1.4

 

Планування:

–       Дії щодо усунення ризиків та можливості

–       Цілі комплаєнс  та планування їх досягнення

–       Планування змін

1.5

Підтримка

–       Ресурси

–       Компетентність: прийом на роботу, навчання

–       Поінформованість

–       Комунікація

–       Документована інформація

1.6

Функціонування:

–       Оперативне планування та контроль

–       Встановлення контролю та створення процедур

–       Вираження побоювань

–       Процеси розслідування

1.7

Оцінка ефективності

–       Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка

•        Джерела зворотного зв’язку про дотримання вимог,

•        Визначення показників

•        Комплаєнс звіт та ведення обліку

–       Внутрішній аудит

–       Аналіз з боку керівництва

1.8

Поліпшення:

–       Поліпшення

–       Невідповідності та коригувальні дії

1.9

Приклади документів:

–       Кодекс корпоративної етики

–       Комплаєнс-політика

–       Комплаєнс-програма

 

Модуль 2. Детальний зміст
2.1

Вступна частина:

–       Визначення аудиту

–       Класифікація аудитів

–       Критерії аудиту

–       Історія стандарту

2.2

Загальні:

–       Структура стандарту

–       Сфера застосування стандарту

–       Термінологія

–       Принципи

–       Кодекс етики аудитора

2.3

Управління програмою аудиту (ПА):

–       PDCA

–       Загальні положення

–       Схема процесів управління ПА

–       Планування ПА

–       Визначення і оцінка ризиків і можливостей

–       Особа, що управляє ПА

–       Визначення обсягу ПА

–       Ресурси ПА

–       Виконання ПА

–       Визначення цілей, області та критерії для конкретного аудиту

–       Вибір та визначення методів аудиту

–       Вибір членів групи з аудиту

–       Управління записами ПА

–       Моніторинг ПА

–       Перегляд і покращення програми аудиту

–       Позапланові аудити

2.4

Проведення аудиту:

–       Ініціювання аудиту

–       Підготовка до проведення аудиту, приклад Плану аудита

–       Розподіл завдань у групі з аудиту

–       Підготовка робочих документів, приклад Чек-листа

–       Вступна нарада

–       Обмін інформацією у ході аудиту

–       Збір та перевірка інформації: приклади питань, вибіркова перевірка

–       Підготовка Звіту з аудиту

–       Підготовка висновків аудиту, приклад Акту о невідповідностях

–       Заключна нарада

–       Підготовка та розсилання Звіту з аудиту

2.5

Компетентність аудиторів:

–       Етапи оцінки компетентності

–       Особисті якості

–       Загальні знання та навички

–       Загальна компетентність керівника групи з аудиту

–       Підтримка та  підвищення компетентності аудитора