Внутрішній аудитор системи менеджменту безпеки дорожнього руху

(ISO 39001, ISO 19011)

Цей онлайн курс дозволяє здобути необхідні знання та навики для проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту безпеки дорожнього руху (СМБДР) на основі стандартів ISO 39001:2012, ISO 19011:2018.

Учасники тренінгу отримають знання про різні компоненти СМБДР, включаючи наступне: лідерство, управління ризиками, необхідні процедури, документування, вимір ефективності, аналіз з боку керівництва і постійний розвиток, а також завдання та ролі внутрішніх аудиторів у процесі планування та проведення аудитів, складання звітності, планування та моніторингу заходів та дій за результатами аудитів.

Тривалість

36 годин

Мова

Англійська/Українська

Формат

100% онлайн

Цілі

• Розуміти принципи впровадження СМБДР відповідно до вимог ISO 39001

• Отримати повне уявлення про концепції, підходи, методи і прийоми, необхідні для ефективного управління СМБДР

• Отримати знання в області виявлення ризиків і можливостей, пов’язаних зі СМБДР

• Розуміти взаємозв’язок між СМБДР і дотриманням вимог різних зацікавлених сторін організації

• Розвивати знання та навички, необхідні для консультування організацій з найкращої практики менеджменту безпеки дорожнього руху та внутрішнього аудиту

• Ознайомитися з усіма етапами підготовки та проведення внутрішнього аудиту

• Набути необхідних знань для управління командою аудиту СМБДР

• Розуміти роботу СМБДР на відповідність ISO 39001

• Поліпшити здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації та прийняття рішень у контексті системи менеджменту безпеки дорожнього руху

Цільова аудиторія

• Внутрішні аудитори

• Менеджери проектів та консультанти, які бажають освоїти процес аудиту системи менеджменту безпеки дорожнього руху

• Члени команди з впровадження СМБДР на підприємстві

• Професіонали, які бажають отримати глибокі знання про СМБДР

• Фахівці, задіяні у повсякденній підтримці процесів СМБДР

Документ після закінчення

Сертифікат внутрішнього аудитора СМБДР, занесений у міжнародний реєстр SIC

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає 2 модулі:

1 Системи менеджменту безпеки дорожнього руху (ISO 39001)

2 Внутрішній аудит (ISO 19011)

Програма розрахована на 36 годин, включаючи час на вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

 

ПРОГРАМА

Модуль 1 Система менеджменту безпеки дорожнього руху (ISO 39001)

Кількість годин

1.1

Вступна частина

1,5

1.2

Загальні положення стандарту

2

1.3

Обставини організації

2

1.4

Лідерство

2

1.5

Планування

2

1.6

Забезпечення

1,5

1.7

Функціонування

5

1.8

Оцінка результатів діяльності

2,5

1.9

Поліпшення

1

 

Тестування

1

Модуль 2 Внутрішній аудит (ISO 19011)

Кількість годин

2.1

Вступна частина

1

2.2

Загальні положення стандарту

1,5

2.3

Управління програмою аудиту

5

2.4

Проведення аудиту

5

2.5

Компетентність аудитора

2

 

Тестування

1

Модуль 1. Детальний зміст
1.1

Вступна частина:

–       Вступ

–       ISO 39001

–       Переваги

–       Сфера застосування

1.2

Загальні положення стандарту:

–       Структура стандарту

–       Термінологія

1.3

Обставини організації:

–       Розуміння організації та її обставин

–       Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін

–       Сфера застосування СМБДР

–       СМБДР і її процеси

1.4

 

Лідерство:

–       Лідерство і обов’язки

–       Політика в області СМБДР

–       Організаційні ролі, відповідальність і повноваження

1.5

Планування:

–       Загальні положення

–       Дії по обробці ризиків і виявленню можливостей

–       Показники результативності БДР

–       Цілі БДР і планування їх досягнення

1.6

Забезпечення:

–       Координація

–       Ресурси

–       Компетентність

–       Інформованість

–       Обмін інформацією

–       Документована інформація

1.7

Функціонування:

–       Оперативне планування і управління

–       Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них

1.8

Оцінка результатів діяльності:

–       Моніторинг, вимірювання, аналіз і оцінка

–       Розслідування ДТП з тяжкими наслідками та інших дорожньо-транспортних інцидентів

–       Внутрішній аудит

–       Аналіз зі сторони керівництва

1.9

Поліпшення:

–       Невідповідності та коригувальні дії

–       Постійне поліпшення

 

Модуль 2. Детальний зміст
2.1

Вступна частина:

–       Визначення аудиту

–       Класифікація аудитів

–       Критерії аудиту

–       Історія стандарту

2.2

Загальні:

–       Структура стандарту

–       Сфера застосування стандарту

–       Термінологія

–       Принципи

–       Кодекс етики аудитора

2.3

Управління програмою аудиту (ПА):

–       PDCA

–       Загальні положення

–       Схема процесів управління ПА

–       Планування ПА

–       Визначення і оцінка ризиків і можливостей

–       Особа, що управляє ПА

–       Визначення обсягу ПА

–       Ресурси ПА

–       Виконання ПА

–       Визначення цілей, області та критерії для конкретного аудиту

–       Вибір та визначення методів аудиту

–       Вибір членів групи з аудиту

–       Управління записами ПА

–       Моніторинг ПА

–       Перегляд і покращення програми аудиту

–       Позапланові аудити

2.4

Проведення аудиту:

–       Ініціювання аудиту

–       Підготовка до проведення аудиту, приклад Плану аудита

–       Розподіл завдань у групі з аудиту

–       Підготовка робочих документів, приклад Чек-листа

–       Вступна нарада

–       Обмін інформацією у ході аудиту

–       Збір та перевірка інформації: приклади питань, вибіркова перевірка

–       Підготовка Звіту з аудиту

–       Підготовка висновків аудиту, приклад Акту о невідповідностях

–       Заключна нарада

–       Підготовка та розсилання Звіту з аудиту

2.5

Компетентність аудиторів:

–       Етапи оцінки компетентності

–       Особисті якості

–       Загальні знання та навички

–       Загальна компетентність керівника групи з аудиту

–       Підтримка та  підвищення компетентності аудитора