Практики підтримки та поліпшення систем енергетичного менеджменту у відповідності з вимогами стандарту

ISO 50001

Цей онлайн курс дозволить вищому керівництву організацій отримати необхідні знання та навички для використання всіх можливостей системи енергетичного менеджменту, що дозволяють результативно та ефективно керувати бізнесом.

Курс містить також низку практичних інструментів, які допоможуть працювати Вашій системі менеджменту як годинник.

Тривалість

45 годин

Мова

Англійська/Українська/Російська

Формат

100% онлайн

Цілі

• Успішно реалізовувати системний підхід до управління бізнесом

• Застосовувати ефективні інструменти бізнес-планування

• Точно ідентифікувати процеси, визначити показники їх результативності, та результативно та ефективно ними керувати

• Ефективно розподіляти відповідальність та повноваження

• Коректно сформулювати політику та стратегію Вашого бізнесу

• Розвинути ризик-орієнтоване мислення

• Розробити цілі на стратегічному, тактичному та оперативному рівні

• Сформувати колектив як команду однодумців, визначати та підтримувати компетентність кожного працівника, побудувати систему мотивації Вашої компанії

• Проводити регулярний аналіз Вашої системи менеджменту

• Отримувати максимум переваг від реалізації принципу покращення

 

Цільова аудиторія

• Успішні менеджери та лідери, які хочуть досягати максимальних результатів

• Керівники всіх рівнів – для розвитку власних лідерських та менеджерських здібностей, а також розвитку своєї команди та бізнесу

• Фахівці, які планують обійняти управлінські посади, – для набуття впевненості в собі та глибокого розуміння специфіки майбутньої роботи

Документ після закінчення

Сертифікат із присвоєнням кваліфікації топ-менеджера, спеціалізація «Практики підтримки та покращення систем енергетичного менеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001», занесений до Міжнародного реєстру SIC

Оцінювальна шкала

60.0-100.0 

0.0-59.9

Відповідає

Не відповідає

Тематичний план

Програма курсу включає 2 модулі.

Програма розрахована на 45 годин, включаючи час для вивчення теоретичного матеріалу та проходження тестування.

ПРОГРАМА

Модуль 1 Практики підтримки та поліпшення систем енергетичного менеджменту у відповідності з вимогами стандарту ISO 50001

Кількість годин

1.1 Вступна частина 1,5
1.2 Загальні положення стандарту 2
1.3 Контекст організації 2
1.4 Лідерство 2
1.5 Планування 4
1.6 Забезпечення (ресурси) 2
1.7 Функціонування 3
1.8 Оцінка результатів діяльності 2
1.9 Вдосконалення 1
  Тестування 1

Модуль 2 Інструменти та підходи для розвитку та постійного вдосконалення системи менеджменту

Кількість годин

1.1 Розуміння організації та її контексту. Допоміжні інструменти 3
1.2 Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін 1
1.3 Сфера застосування та процеси СМ 1
1.4 Лідерство у бізнесі 2
1.5 Політика та стратегія 1
1.6 Функції, відповідальність та повноваження 1
1.7 Дії з обробки ризиків та реалізації можливостей 2
1.8 Цілі СМ 1
1.9 Планування змін 1
1.10 Ресурси Ефективне використання 2
1.11 Документована інформація 1
1.12 Оперативне планування та контроль за поточною діяльністю 1
1.13 Внутрішні аудити 1
1.14 Аналіз систем менеджменту 2
1.15 Невідповідності та коригувальні дії 1
1.16 Поліпшення 2
  Тестування 1

Модуль 1. Детальний зміст
1.1

Вступна частина:

–       Вступ

–       Ефективне управління енергією

–       Стандарти серії ISO 50000

–       ISO 50001. Переваги

1.2

Загальні положення стандарту:

–       Принципи СЕнМ

–       Структура ISO 50001:2018

–       Термінологія

1.3

Контекст організації:

–       Розуміння організації та її контексту, інструменти, приклади

–       Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін, приклади

–       Визначення сфери застосування СЕнМ

–       Система енергетичного менеджменту

1.4

Лідерство:

–       Лідерство та прихильність

–       Енергетична політика

–       Функції, відповідальність та повноваження на підприємстві, група з енергетичного менеджменту

1.5

 

Планування:

–       Дії щодо ризиків та можливостей, приклади

–       Цілі, енергетичні завдання та планування їх досягнення

–       Енергетичний аналіз

–       Показники енергетичної результативності

–       Базовий енергетичний рівень

–       Планування збору енергетичних даних

1.6

Засоби забезпечення :

–       Ресурси

–       Компетентність

–       Поінформованість

–       Обмін інформацією

–       Документована інформація

1.7

Функціонування:

–       Планування та управління операціями

–       Проектування

–       Закупівлі

1.8

Оцінка результатів діяльності:

–       Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка показників енергетичної результативності та СЕнМ

–       Внутрішній аудит

–       Аналіз з боку керівництва

1.9

Вдосконалення:

–       Невідповідності та коригувальні дії

–       Постійне вдосконалення

 

Модуль 2. Детальний зміст
1.1

Розуміння організації та її контексту. Допоміжні інструменти:

–       SWOT-аналіз: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози

–       SWOT-матриця

–       PEST-аналіз

–       Основні етапи PEST-аналізу

1.2

Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін:

–       Зацікавлені сторони: види, категорії, обробка потреб та очікувань

1.3

Сфера застосування та процеси СМ:

–       Визначення сфери застосування

–       Ідентифікація процесів

–       Відповідальність та повноваження

–       Дії для результативності та ефективності

1.4

Лідерство в бізнесі:

–       Лідерство в Системах менеджменту

–       Лідер та його  риси

1.5

 

Політика та стратегія:

–       Роль Політики СМ

–       Модель формулювання стратегії

1.6

Функції, відповідальність та повноваження:

–       Розподіл ролей, процесний підхід

–       Матриця відповідальності

1.7

Дії з обробки ризиків та реалізації можливостей:

–       Вплив ризиків та можливостей на діяльність організації

–       Рівні управління

–       Визначення критичних точок

–       Документована інформація

1.8

Цілі СМ:

–       Розробка цілей на стратегічному, тактичному та оперативному рівні

–       Технологія SMART (СМАРТ)

1.9 Планування змін
1.10

Ресурси:

–       Ресурси, необхідні для результативного та ефективного управління організацією

–       База знаний

–       Компетентність   та постійний розвиток персоналу

–       Забезпечення обізнаності та ефективної комунікації

1.11

Документована інформація:

–       Принципи розробки документації

1.12

Оперативне планування та контроль за поточною діяльністю:

–       Методи оперативного контролю

–       Чинники

–       Процес, переданий для виконання сторонньому виконавцеві

1.13

Внутрішні аудити:

–       Цілі та періодичність проведення внутрішніх аудитів

1.14 Аналіз систем менеджменту: придатність, адекватність, результативність:
1.15

Невідповідності та коригувальні дії

–       Аналіз першопричин

–       Постановка проблеми: принцип «5 чому?»

1.16

Поліпшення:

–       Принцип «Поліпшення»: переваги у використанні

–       Постановка цілей

–       Навчання, тренінги персоналу

–       Аналіз проектів поліпшення

–       Розробка та впровадження поліпшень